Pożyczki i kredyty

Podatek od pożyczki

Podatki w Polsce są wysokie, istnieje nawet podatek od pożyczki, a wiadomo że w życiu wielu Polaków zdarzają się sytuacje, w których potrzebują szybkiego przypływu gotówki związanego z nieoczekiwanymi wydatkami lub planowaną inwestycją. Niestety nie wszyscy mogą liczyć na kredyty bankowe ponieważ obawiają się konsekwencji z nieregularnych spłat kredytu.

W takich przypadkach często pożyczamy pieniądze od rodziny i znajomych z początku nie zastanawiając się czy przyjdzie nam zapłacić za to podatek.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 poz. 86 nr 959) pożyczki podlegają opodatkowaniu. Stawka opodatkowania wynosi 2% podstawy, którą co do zasady określić możemy jako wartość pożyczanej kwoty pieniędzy.

Czy pożyczki w najbliższej rodzinie mogą być zwolnione z podatku?

Jeżeli mówimy o pożyczkach pieniężnych w najbliższej rodzinie, to warto wiedzieć iż w całości mogą być zwolnione z obowiązku zapłacenia podatku. Są to pożyczki udzielane między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do kwoty 9637 zł, a więc pożyczki udzielone przez  małżonków i rodzeństwo oraz zstępni (potomkowie osoby: dzieci, wnuki, prawnuki; także pasierb i pasierbica), i wstępni (od których osoba się wywodzi: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie; także ojczym i macocha). Pożyczki w tym gronie osób są całkowicie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% pożyczonej kwoty.

Warto przy tym zaznaczyć, że kwota zwolnienia 9637 zł jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby i jej łączna wartość obejmuje okres 5 lat.

Jeśli kwota pożyczki lub pożyczek uzyskanych od jednej osoby należącej do kręgu najbliższych w ciągu pięciu lat przekracza 9637 zł, należy złożyć deklarację  oraz udokumentowane środki pieniężne w urzędzie skarbowym. Niedopełnienie warunków zwolnienia, np. niezłożenie w terminie deklaracji może drogo kosztować. Tak bywa, gdy np. urząd skarbowy pyta o źródło finansowania zakupu nieruchomości i wszczyna postępowanie pod kątem opodatkowania dochodu z nieujawnionego źródła. W razie powołania się na taką pożyczkę w czasie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego trzeba zapłacić karny podatek wynoszący 20 proc., a więc dziesięć razy wyższy od zwykłego. Pamiętajmy, że nie możemy także otrzymać od rodziny gotówki bez jej wcześniejszego udokumentowania.

Ile można pożyczyć aby uniknąć podatku?

Ustawodawca nałożył jednak dwa obowiązki na biorącego pożyczkę. Jeżeli kwota pożyczki od jednej osoby w rodzinie przekracza 9637 zł, to osoba otrzymująca pożyczkę musi:

  • złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentować otrzymanie środków poprzez np. wydruk otrzymanego przelewu na rachunek bankowy, przekaz pocztowy, lub potwierdzenie z kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej.

Jeżeli osoba otrzymująca pożyczkę dostanie gotówkę do ręki, w kwocie powyżej 9637 zł, ale nie spełni dwóch powyższych obowiązków, będzie zobowiązana do zapłacenia podatku.

W przypadku innych członków bliskiej rodziny, zaliczających się pierwszej grupy podatkowej. Pożyczając pieniądze od teściów, synowej lub zięcia mamy prawo do zwolnienia z 2-proc. daniny tylko wtedy, gdy pożyczana kwota nie przekracza 9637 złotych. Jeśli zadłużymy się u tych osób na wyższą kwotę, zapłacimy podatek.

Pożyczki od znajomych

Pożyczka od dalszej rodziny oraz znajomych także podlega zwolnieniu, ale w dużo niższej kwocie. Maksymalna kwota jaką pożyczamy od osoby nie może przekraczać 5000 złotych w ciągu 3lat. W przeciwnym razie obowiązuje stawka podatkowa w wysokości 2%, podobnie jak w przypadku pożyczek od członków rodziny. Oczywiście pragnąc skorzystać z takie ulgi również stajemy przed koniecznością złożenia stosownej deklaracji w Urzędzie Skarbowym i udokumentowania otrzymania wspomnianej sumy.

WAŻNE!!!

Jeśli nie chcesz płacić podatku – poinformuj urząd skarbowy i wypełnij deklarację.

  • Aby skorzystać ze zwolnienia nielimitowanego, wpłata pożyczki musi odbyć się na rachunek bankowy, a więc musi zostać udokumentowana. Co więcej pożyczkobiorca zobowiązany jest do poinformowania urzędu skarbowego o fakcie uzyskania pożyczki, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na druku PCC-3.
  • W przypadku, gdy podatnik nie skorzysta ze zwolnienia nielimitowanego i kwota pożyczki przekracza limit 9637 zł i podlega opodatkowaniu, pożyczkobiorca musi samodzielnie wyliczyć wysokość podatku, zgłosić go na druku PCC-3 oraz opłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, a więc otrzymania pożyczki.
  • Natomiast gdy nie zgłosisz w urzędzie skarbowym  faktu otrzymania pożyczki musisz liczyć się z koniecznością zapłaty wyższego podatku. Jeżeli w toku kontroli podatkowej urząd skarbowy ustali, że podatek od otrzymanej pożyczki nie został opłacony, wówczas podatek ten wyniesie nie 2 %, lecz 20 % podstawy opodatkowania pożyczki.